เลือกประเภทรถยนต์

เลือกเดือน

ถึง

เลือกปีที่ต้องการเปรียบเทียบ

กับ

สถิติยอดจำหน่ายรถยนต์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2023/2022

Make 2023
NOVEMBER
2022
NOVEMBER
Change In Units % Change % Market Share
MAKE NOV NOV
IN UNITS
CHANGE
SHARE
TOYOTA 21700 24554
-2854
-11.6
35.2
ISUZU 10415 16561
-6146
-37.1
16.9
HONDA 7328 7328
0
0.0
11.9
BYD 4512 0
4512
*
7.3
MG 2500 1930
570
29.5
4.1
FORD 2326 4807
-2481
-51.6
3.8
MITSUBISHI 2186 3469
-1283
-37.0
3.5
GWM 1573 901
672
74.6
2.6
NETA 1492 0
1492
*
2.4
NISSAN 1150 1604
-454
-28.3
1.9
OTHERS 6439 7130
-691
-9.7
10.4
TOTAL 61621 68284
-6663
-9.8
100.0
Make 2023
NOVEMBER
2022
NOVEMBER
Change In Units % Change % Market Share
MAKE NOV NOV
IN UNITS
CHANGE
SHARE
TOYOTA 7512 8405
-893
-10.6
30.6
HONDA 3928 4438
-510
-11.5
16.0
BYD 3370 0
3370
*
13.7
MG 1848 915
933
102.0
7.5
NETA 1492 0
1492
*
6.1
MITSUBISHI 872 1489
-617
-41.4
3.5
GWM 821 283
538
190.1
3.3
SUZUKI 568 986
-418
-42.4
2.3
MAZDA 454 363
91
25.1
1.8
NISSAN 399 465
-66
-14.2
1.6
KIA 225 78
147
188.5
0.9
HYUNDAI 77 0
77
*
0.3
PORSCHE 67 89
-22
-24.7
0.3
SUBARU 4 8
-4
-50.0
**
FORD 2 2
0
0.0
**
OTHERS 2928 2742
186
6.8
11.9
TOTAL 24567 20263
4304
21.2
100.0
Make 2023
NOVEMBER
2022
NOVEMBER
Change In Units % Change % Market Share
MAKE NOV NOV
IN UNITS
CHANGE
SHARE
TOYOTA 4547 1668
2879
172.6
40.5
HONDA 3400 2890
510
17.6
30.3
GWM 752 618
134
21.7
6.7
MG 581 933
-352
-37.7
5.2
MAZDA 324 660
-336
-50.9
2.9
NISSAN 299 855
-556
-65.0
2.7
SUBARU 87 187
-100
-53.5
0.8
PEUGEOT 39 32
7
21.9
0.3
HYUNDAI 19 45
-26
-57.8
0.2
SUZUKI 8 0
8
*
0.1
MITSUBISHI 2 9
-7
-77.8
**
TOTAL 11220 7897
3323
42.1
100.0
Make 2023
NOVEMBER
2022
NOVEMBER
Change In Units % Change % Market Share
MAKE NOV NOV
IN UNITS
CHANGE
SHARE
ISUZU 9377 15382
-6005
-39.0
42.4
TOYOTA 8544 13635
-5091
-37.3
38.7
FORD 2324 4805
-2481
-51.6
10.5
MITSUBISHI 1312 1971
-659
-33.4
5.9
NISSAN 452 275
177
64.4
2.0
MG 71 82
-11
-13.4
0.3
MAZDA 24 136
-112
-82.4
0.1
TOTAL 22104 36286
-14182
-39.1
100.0
Make 2023
NOVEMBER
2022
NOVEMBER
Change In Units % Change % Market Share
MAKE NOV NOV
IN UNITS
CHANGE
SHARE
HINO 1107 1289
-182
-14.1
29.7
TOYOTA 1097 846
251
29.7
29.4
ISUZU 1038 1179
-141
-12.0
27.8
HYUNDAI 284 249
35
14.1
7.6
SUZUKI 170 245
-75
-30.6
4.6
NISSAN 0 9
-9
-100.0
**
OTHERS 34 21
13
61.9
0.9
TOTAL 3730 3838
-108
-2.8
100.0

สถิติยอดจำหน่ายรถยนต์ ประจำเดือน มกราคม - พฤศจิกายน 2023/2022

Make 2023
Total
2022
Total
Change In Units % Change % Market Share
MAKE TOTAL TOTAL
IN UNITS
CHANGE
SHARE
TOYOTA 241844 258612
-16768
-6.5
34.2
ISUZU 141671 194275
-52604
-27.1
20.0
HONDA 84516 74518
9998
13.4
11.9
BYD 26377 0
26377
*
3.7
MG 24793 24536
257
1.0
3.5
FORD 33655 38079
-4424
-11.6
4.8
MITSUBISHI 30466 46181
-15715
-34.0
4.3
GWM 11789 10006
1783
17.8
1.7
NETA 12057 0
12057
*
1.7
NISSAN 15036 20357
-5321
-26.1
2.1
OTHERS 85250 100025
-14775
-14.8
12.1
TOTAL 707454 766589
-59135
-7.7
100.0
Make 2023
Total
2022
Total
Change In Units % Change % Market Share
MAKE TOTAL TOTAL
IN UNITS
CHANGE
SHARE
TOYOTA 92034 73797
18237
24.7
34.6
HONDA 51297 55879
-4582
-8.2
19.3
MG 17307 12614
4693
37.2
6.5
MITSUBISHI 14291 19333
-5042
-26.1
5.4
NETA 12057 0
12057
*
4.5
SUZUKI 8890 15245
-6355
-41.7
3.3
MAZDA 8174 17287
-9113
-52.7
3.1
BYD 7885 0
7885
*
3.0
NISSAN 5728 10302
-4574
-44.4
2.2
GWM 5703 3745
1958
52.3
2.1
HYUNDAI 1312 0
1312
*
0.5
PORSCHE 1304 892
412
46.2
0.5
KIA 1088 1191
-103
-8.6
0.4
SUBARU 81 21
60
285.7
**
FORD 19 40
-21
-52.5
**
OTHERS 39195 30025
9170
30.5
14.7
TOTAL 266365 240371
25994
10.8
100.0
Make 2023
Total
2022
Total
Change In Units % Change % Market Share
MAKE TOTAL TOTAL
IN UNITS
CHANGE
SHARE
HONDA 33219 18639
14580
78.2
32.9
TOYOTA 22916 20390
2526
12.4
22.7
BYD 18492 0
18492
*
18.3
MG 6604 9451
-2847
-30.1
6.5
MAZDA 6533 11393
-4860
-42.7
6.5
GWM 6086 6261
-175
-2.8
6.0
NISSAN 4879 3824
1055
27.6
4.8
SUBARU 1474 1944
-470
-24.2
1.5
PEUGEOT 367 512
-145
-28.3
0.4
HYUNDAI 363 277
86
31.0
0.4
MITSUBISHI 96 230
-134
-58.3
0.1
SUZUKI 41 0
41
*
**
TOTAL 101123 72921
28202
38.7
100.0
Make 2023
Total
2022
Total
Change In Units % Change % Market Share
MAKE TOTAL TOTAL
IN UNITS
CHANGE
SHARE
ISUZU 127260 179307
-52047
-29.0
42.3
TOYOTA 118075 157703
-39628
-25.1
39.2
FORD 33636 38039
-4403
-11.6
11.2
MITSUBISHI 16079 26618
-10539
-39.6
5.3
NISSAN 4265 6087
-1822
-29.9
1.4
MG 882 2420
-1538
-63.6
0.3
MAZDA 804 1379
-575
-41.7
0.3
TOTAL 301001 411553
-110552
-26.9
100.0
Make 2023
Total
2022
Total
Change In Units % Change % Market Share
MAKE TOTAL TOTAL
IN UNITS
CHANGE
SHARE
ISUZU 14411 14968
-557
-3.7
37.0
HINO 9647 12703
-3056
-24.1
24.8
TOYOTA 8819 6722
2097
31.2
22.6
HYUNDAI 3226 3603
-377
-10.5
8.3
SUZUKI 2295 3166
-871
-27.5
5.9
NISSAN 164 144
20
13.9
0.4
KIA 11 8
3
37.5
**
MG 0 51
-51
-100.0
**
PEUGEOT 0 30
-30
-100.0
**
OTHERS 392 349
43
12.3
1.0
TOTAL 38965 41744
-2779
-6.7
100.0